اسنودن اپلیکیشن محافظت از لپ تاپ ساخت

ادوارد اسنودن۱

ادوارد اسنودن اپلکیشینی ساخته که روی یک موبایل ارزان نصب می شود. این دستگاه به کاربر خود هشدار می دهد در نبود او کسی لپ تاپش را دستکاری کرده یا وارد اتاق او شده است.

ادامه خواندن اسنودن اپلیکیشن محافظت از لپ تاپ ساخت

ارتقای کیفیت شبکه زیرساخت ارتباطی

صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از گسترش و ارتقای کیفی شبکه زیرساخت ارتباطی در ۶ ماه آینده و اتصال تمامی روستاهای کشور به فیبرنوری خبر داد.

ادامه خواندن ارتقای کیفیت شبکه زیرساخت ارتباطی