اسنودن اپلیکیشن محافظت از لپ تاپ ساخت

ادوارد اسنودن۱

ادوارد اسنودن اپلکیشینی ساخته که روی یک موبایل ارزان نصب می شود. این دستگاه به کاربر خود هشدار می دهد در نبود او کسی لپ تاپش را دستکاری کرده یا وارد اتاق او شده است.

ادامه خواندن اسنودن اپلیکیشن محافظت از لپ تاپ ساخت